PASLAUGOS

ES PARAMOS SRITYS

Susisiekite

Vilniaus g. 51 
Panevėžys

Lietuva, LT 36101

Tel./faks. +370 45 586295
El. paštas: kve@strategija.eu

ES parama verslui

2007-2013 m. laikotarpiu daugiau nei 11 mlrd. litų ES struktūrinių fondų lėšų skirta verslumo skatinimui, įmonių produktyvumo didinimui, įmonių augimui ir plėtrai. Didelė dalis paramos teikiama mokslinių tyrimų plėtrai ir investicijoms į naują įrangą, verslo valdymo sistemas, standartų diegimą ir kt. Ypatingas dėmesys skiriamas mažų ir vidutinių verslų plėtros potencialo didinimui.

 

Kvietimai

Čia rasite šiuo metu galiojančius kvietimus teikti paraiškas paramai gauti, pagal verslui aktualias priemones.

 

ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų skelbimai

• perkančiųjų organizacijų

• neperkančiųjų organizacijų

Paskolos verslo plėtrai

Paskolas smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai teikia lėšas skirstantys finansiniai tarpininkai. Šios paskolos skirstomos pagal skirtingas kreditų teikimo priemones. Daugiau informacijos apie šias paskolas rasite čia: http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/paskolos_verslo_pletrai

 

Palūkanų kompensavimas

Nuo 2009 m. paskolų palūkanos kompensuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" uždavinį - pagerinti SVV priėjimą prie finansavimo šaltinių. Ši priemonė yra įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu, t.y. UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) kaip visuotinės dotacijos valdytojui yra skiriamos lėšos SVV subjektų paskolų palūkanoms kompensuoti.

Dalinio paskolų palūkanų subsidijavimo sąlygos:

• SVV subjektui kompensuojama 50 proc. sumokėtų paskolų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų;

• Paskolų palūkanos kompensuojamos paskolų gavėjams ne rečiau kaip kas ketvirtį pagal bankų pateiktą informaciją;

• Paskolų palūkanos kompensuojamos tik tuo atveju, jei paskolos yra paimtos su INVEGOS garantija;

• Apyvartinių paskolų palūkanos kompensuojamos garantijos galiojimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 24 mėn., o investicinių paskolų – ne ilgiau kaip 36 mėn.

• Tam, kad būtų iš dalies kompensuojamos paskolų palūkanos, paskolos suma negali viršyti 2,5 mln. Lt. Jei yra kelios garantuotos paskolos, iš dalies paskolų palūkanos kompensuojamos tik tada, jei paskolų pradinių dydžių suma neviršija 2,5 mln. Lt. Jei viršija, paskutinės paskolos palūkanos iš viso nėra kompensuojamos.

• Remiami visi sektoriai išskyrus 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus atvejus.

Detalesnę informaciją galite rasti: http://www.invega.lt/content/view/190/69/

 

Rizikos kapitalo fondai

Įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą buvo įsteigti du JEREMIE ir INVEGA kontroliuojantieji fondai, kurie padidina galimybes skolintis finansinius išteklius verslui priimtinomis sąlygomis. Daugiau informacijos apie rizikos kapitalo fondus ieškokite čia: http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/rizikos_kapitalo_fondai

JEREMIE fondo valdytojas – Europos investicinis fondas (EIF). Šiam fondui skirta 725 mln. ES fondų lėšų. Per šį fondą šiuo metu įgyvendinamos 3 priemonės:

• Kreditų teikimas SVV per Europos investicinį fondą (daugiau informacijos čia)

• Rizikos kapitalo fondai

• Verslo Angelų fondas

 

Garantijos

SVV subjektas, kreipdamasis į banką ar kitą kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su bankui nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą bankui iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

Detalesnę informaciją apie priemonę galite rasti: http://www.invega.lt/content/view/186/79/

 

Verslumo skatinimas

Išaugęs nedarbas verčia ieškoti būdų, kaip sudaryti galimybes ir finansines paskatas naujoms darbo vietoms kurti ir savarankiškam užimtumui skatinti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama finansų inžinerijos priemonę „Verslumo skatinimas“, siekia keisti darbo rinkos dalyvių požiūrį į savarankišką užimtumą, konsultuojant bei mokant pradedančiuosius (taip pat ir verslo plano rengimo klausimais) ir teikiant finansinę paramą paskolų forma. Išsamesnę informaciją apie priemonę rasite spustelėję šią nuorodą.